Overheidsbeleid

Subsidies: subsidienormen en afrekening
Vrijwel alle leden hebben te maken met de wijze waarop overheden willen dat hun subsidies worden afgerekend. De NAPK dringt bij de overheid aan op vermijding van nodeloze regeldruk, op regelgeving die aansluit op de werkpraktijk van de leden, en op onderlinge afstemming tussen de verschillende co-financierende overheden. Soms doen we concrete aanbevelingen aan overheden in samenspraak met de leden, of we onderhandelen over specifieke kwesties (bijv. over opbouw van reserves). Ook zijn we (onder meer via begeleidingscommissies) in direct gesprek met OCW of het Fonds Podiumkunsten om hun subsidie-instrumentarium te evalueren.

Er is een speciale website voor informatie over subsidies van het ministerie van OCW: www.cultuursubsidie.nl
Het Fonds Podiumkunsten heeft alle informatie over subsidies op de eigen site gepubliceerd: www.fondspodiumkunsten.nl

Cultuur in Beeld
Cultuur in Beeld 2016
Cultuur in Beeld 2015
Cultuur in Beeld 2014
Cultuur in Beeld 2013

Programma Ondernemerschap Cultuur
Het ministerie van OCW heeft bij aanvang van de cultuurnotaperiode 2013-2016 het Programma Ondernemerschap Cultuur gelanceerd. Dit programma loopt langs drie lijnen en is bedoeld om zakelijk leiders in de culturele sector te helpen om het ondernemerschap te versterken.

Specifiek ondersteunt het programma de cultuursector `in het versterken van de band met potentiële financiers en het aanboren van andere inkomstenbronnen’. Daarnaast richt het programma zich ook op marketing, governance en positionering.

De drie lijnen zijn:

  • Stimuleren van een geefcultuur. De Geefcampagne is daar onderdeel van. Ook is er een training- en coachingstraject voor aanvullende financiering en fondsenwerving opgezet: Wijzer Werven.
  • Instellingen en makers ondersteunen op het gebied van ondernemerschap, onder meer met een Leiderschapsprogramma voor de cultuursector.
  • Onderzoek & monitor naar de sociale en fiscale aspecten van cultuurmecenaat, naar ondernemerschap in de basisinfrastructuur en bij de door de cultuurfondsen gesubsidieerde instellingen, en naar de invloed van de economische situatie op de culturele sector.

Geefwet
Sinds 2012 stimuleert de overheid het geven aan cultuur met extra fiscale voordelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen hun culturele donaties versterkt aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor eenmalige donaties gelden voor deze verhoogde aftrek enkele beperkingen en drempels. Daarom zijn meerjarige donaties met een looptijd van minstens 5 jaar voor donateur én begunstigde nog aantrekkelijker: deze zijn 5 jaar lang volledig en voor 125% aftrekbaar. Dergelijke meerjarige donaties moeten wel zijn vastgelegd met een notariële akte (vanaf 2014 wordt deze eis versoepeld). De Geefwet heeft een looptijd die onder druk van NAPK en collega-instellingen is verlengd tot en met 2017. Meer informatie over geven aan cultuur is te vinden op www.daargeefjeom.nl.

Eind 2012 deed de Universiteit Tilburg in samenwerking met de NAPK onderzoek naar toepassing van de Geefwet in de sector. In de congresbundel en concrete aanbevelingen zijn tips te vinden over hoe je de voordelen van de Geefwet online kunt communiceren.