Cultuureducatie

In de cultuurnotaperiode 2017-2020 heeft het ministerie van OCW educatie opnieuw aangemerkt als prioriteit in het cultuurbeleid. Daarmee is het ook één van de beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor financiering binnen de BIS. Met andere woorden: educatie is een kerntaak voor alle BIS-podiumkunstinstellingen.

In het advies `Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’ van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad wordt onder meer het volgende geadviseerd:

  • een referentiekader cultuureducatie ontwikkelen
  • deskundigheidsbevordering van leraren
  • betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen

In oktober 2014 heeft de minister de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin ze aankondigde een impuls aan het cultuuronderwijs te geven. Specifiek is er voor een campagne en een regeling voor muziekonderwijs tot 2020 €25 miljoen gereserveerd.

De stads-/regiotheatergezelschappen in de BIS hebben in 2014 gezamenlijk geïnventariseerd wat ze doen op het gebied van educatie en hoeveel fte daarmee is gemoeid. Vervolgens hebben de zakelijk leiders en hun educatiemedewerkers in een werksessie geformuleerd wat de belangrijkste gemene delers zijn en hoe die volgens hen het beste in indicatoren voor beoordeling van activiteiten kunnen worden gegoten. De notitie die hieruit voortkwam is eind 2014 met ambtenaren van het ministerie van OCW besproken.

In februari 2015 is een aangepaste notitie naar het ministerie gestuurd, met daarin aanvullingen van de jeugdproducenten in de BIS: inzet educatie bij (jeugd)theatergezelschappen in de BIS


Meer informatie over cultuureducatie vind je onder de volgende links
:

Alice Moves
Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst
Fonds voor Cultuurparticipatie
Interne cultuurcoördinator
Cultuurplein
CJP