Voorwaarden & Kosten

Voorwaarden voor lidmaatschap

De voorwaarde voor lidmaatschap van de NAPK is dat de organisatie een in Nederland gevestigde rechtspersoon is die zich structureel op professionele wijze bezighoudt met het produceren en (laten) uitvoeren van podiumkunsten. Het uitgangspunt is dat de organisatie ten minste één nieuwe productie of herneming per jaar uitbrengt. Het bestuur van de NAPK bepaalt of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden.

Contributieberekening

Het contributiebedrag bestaat uit een basisbedrag van € 500, vermeerderd met een percentage van  0,6% van de totale meerjarige overheidssubsidie, maar nooit meer dan € 25.000.

Tot de meerjarige overheidsbijdragen worden de structurele geldstromen gerekend die vanuit Rijk (OCW, Fonds Podiumkunsten, Fonds Cultuurparticipatie), gemeenten en provincies worden toegekend ten behoeve van de functie die een lid vervult als producent van podiumkunstaanbod (en alles wat daarmee in directe zin samenhangt). Voor de berekening van de contributie wordt uitgegaan van het in het voorgaande kalenderjaar ontvangen subsidiebedrag. Alleen bij de start van een nieuwe cultuurplanperiode wordt het lopende jaar als referentie gebruikt.